Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelési tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tevékenységgel kapcsolatos adatkezelés

A Veszprém Handball Zrt. a vonatkozó jogszabályok és saját adatvédelmi irányelveit figyelembe véve a jelen dokumentummal kívánja tájékoztatni érintetteket az adatkezelési szabályokról.

 

Jelen tájékoztató kizárólag a konkrét adatkezelési tevékenység kapcsán tartalmaz információkat. A 2016/679/EU Általános Adatvédelmi Rendelet által előírt tájékoztatási kötelezettség szerinti további információkat Adatkezelő Általános Adatvédelmi Tájékoztatója tartalmazza, mely honlapunkon elérhető: https://telekomveszprem.hu/hu/adatvedelmi-tajekoztato

 

  1. Az Adatkezelő

 

Az Ön adatait a Veszprém Handball Zrt. kezeli. Elérhetőség: 8200 Veszprém, Külső-Kádártai út 5., adatvédelmi referens: Schöffer Alíz,  adatvedelem@veszpremhandball.hu

 

  1. Az adatkezelési tevékenység bemutatása

 

a.     Adatvédelmi incidensek nyilvántartás

 

Adatkezelő az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmát jogszabály határozza meg.

 

Kezelt adatok köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

incidens jellege

adatvédelmi incidensek és kezelésükre tett intézkedések megfelelő dokumentálása

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont – jogszabályi kötelezettség

Rendelet 33. cikk (5) bekezdés

érintettek kategóriái és hozzávetőleges száma

érintett adatok kategóriái és hozzávetőleges száma

incidens időpontja (kezdő, befejező)

incidens kezelését ellátó személy

incidens észlelésének releváns körülményei

incidens várható hatásai

érintettek tájékoztatásra kerültek-e, illetve erre vonatkozó adatok

az incidens a hatóság részére bejelentésre került-e, ha igen, ennek időpontja

incidens elhárítására, következmények enyhítésére tett intézkedések leírása

elemzés a további incidensek elkerülésének biztosítására

 

Rendelet 33. cikk (1) Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

 

(5) Az adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. E nyilvántartás lehetővé teszi, hogy a felügyeleti hatóság ellenőrizze az e cikk követelményeinek való megfelelést.

 

Adattovábbítás címzettjei: a Rendelet 33. cikk (1) bekezdésben foglalt feltételek fenn nem állása esetén az illetékes adatvédelmi hatóság részére bejelentés

 

Adatkezelés időtartam: eltérő hatósági iránymutatás hiányában határozatlan idő

 

b.    Adatvédelmi kérelmek és intézkedések nyilvántartás

 

Az Adatkezelő adatkezelést végez akkor is, amikor az érintettek adatvédelmi jogaikat gyakorolják az Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatban. Az Adatkezelő az alábbi adatkezelést végzi ebben az esetben:

 

Kezelt adatok köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

adatvédelmi kérelmet előterjesztő természetes személy, vagy jogi személy képviselőjének azonosításhoz és kapcsolattartáshoz szükséges adatai (név, cím, e-mail cím, telefonszám), a kérelem és intézkedés során keletkezett dokumentáció

adatvédelmi kérelmek megválaszolása és intézkedések megfelelő dokumentálása

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont – jogszabályi kötelezettség

Rendelet 15-22. cikkben foglalt érintetti jogok gyakorlásának biztosítása és dokumentálása

 

Adatkezelés időtartam: eltérő hatósági iránymutatás hiányában határozatlan idő

 

  1. Az Ön jogai

 

Az Ön jogait a Rendelet határozza meg, melyek közül a legfontosabbak:

  • Ön kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz.
  • Hozzájárulással kezelt adatok tekintetében Ön hozzájárulását bármikor, akár indokolás nélkül visszavonhatja, azonban ez nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Ön jogait úgy gyakorolhatja, hogy kapcsolatba lép Adatkezelővel a fent meghatározott elérhetőségeken. Kérelem benyújtása esetén Adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül írásban válaszol. További tájékoztatásért kérem, vegye fel a kapcsolatot Adatkezelővel elérhetőségein.

 

Jogai feltételezett megsértése esetére Ön panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., +36-1-391-1400, ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek)

 

További tájékoztatásért kérem, olvassa el az Általános Adatvédelmi Tájékoztatót vagy vegye fel a kapcsolatot Adatkezelővel fentiekben meghatározott elérhetőségein.

HÍREK
Legújabb hírek Összes hír
FŐSZPONZOR:
KIEMELT PARTNEREINK:
TOVÁBBI TÁMOGATÓINK:

ADACTA SYSTEM KFT. | AGROTERM KFT. | ALARMTRONIC KFT. | ALBENSYS TRADEL KFT. | ALLEGRO CAFE KFT. | BALATON RÉ-BUSZ KFT. | BALLUFF KFT. | BECK MÉRNÖKI MENEDZSMENT KFT. | BERILL KFT. | BETEKINTS WELLNESS ÉS KONFERENICA HOTEL | BROADWAY TICKET HUNGARY KFT. | CONTINENTAL AUTOMOTIVE HUNGARY KFT. | CONTROLSOFT AUTOMATIKA SZOLGÁLTATÓ KFT. | CORECOMM SI KFT. | CSŐ-KÖTŐ KFT. | ELEKTRO-CENTER KFT. | FARM-AGROKER KFT. | GEOVOL KFT. | GÉPBÉR SZÍNPAD KFT. | HOR-KOLL KFT. | INDUSTRIE ELEKTRIK VILLAMOSIPARI KFT.| INGAFORG ZRT. | JFT KFT. | JOST HUNGÁRIA KFT. | KÁBELSZAT KFT. | LIMELOG KFT. | LOCARGO KFT.

MAXIMÁL ZRT. | MIKROHUNGÁRIA SPORT KFT. | MHS MAGYARORSZÁG KFT. | NOA ÉPÍTŐ MAGYARORSZÁG KFT. | NÖVÉNYORVOS 2005 KFT. | NUTRI 8 SALES GRUOP KFT. | OMV HUNGÁRIA KFT. | PHARMA NORD KFT. | POLI COMPUTER PC KFT. | POL-S KFT. | PORSCHE HUNGÁRIA KFT. | PRACTICAL ÉPÍTŐIPARI KFT. | RING AUTÓ KFT. | RKT-SECURITY HUNGARY KFT. | S.I. 55 KFT. (HOTEL HISTORIA) | SOLYMÁR-SZALAY KFT. | SPORTOPUS KFT. | STIGA GARDEN CARE | TAKÁCS MŰVEK KFT. | TENSI TOURS KFT. | UNI-CITY BETONGYÁRTÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. | VESZTERGOMBI PINCÉSZET | ZOLAMEDIA KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.